Sep 6, 2011

China Club - CentralToday Shooting @ China Club - Central - a good place for pre-wedding!

好想可以去多d唔同既地方影相, 新地方可以比到我多d新鮮感同變化, 好似呢到中環China Club, 大把地方可以影, 而且好有feel。雖然今日唔係去影pre-wedding, 但係都一邊影一邊諗緊如果影pre-wedding可以點影。

同埋我都想係到同大家講講, 希望大家可以放膽同我去多d你地既地方影相, 其實唔係一定要我去過或者影過既地方先可以影到靚相。我都經常同新人講"靚景唔一定等於靚相, 其實人先至係主角, 地方係幫手展示你地既生活同道出你地既性格"!

照片就是這樣, 一個定格唔只可以睇到人和景, 還可以令人看到你地既性格和感受到入面那份情感。這就是我想同大家影既相!


▼ 門口大大隻字"衣衫不整-恕不招待", 所以今日見我開工都要著恤衫!0 意見:

Post a Comment